English       

 

Naturupplevelser till fots eller på cykel

Just nu pågår ett spännande utvecklingsarbete med våra vandringsstigar.

På den del av Knällsberg som är det egentliga "berget", vilket vi kallar Högaberg, har vi precis överlåtit äganderätten till Naturvårdsverket. Denna mark har blivit klassad som skyddsvärd ädellövskog och allt skogsbruk på detta område
är alltså inte tillåtet längre.

Vi har dock fått tillåtelse att med minsta möjliga påverkan anlägga en vandringsstig som gör att allmänheten får tillträde till denna naturskatt. Många ovanliga växtarter kan finnas i denna ekskog som växer ovanpå backar av stenblock som inlandsiden fört med sig.

I resten av omgivningarna finns både barrskog och lövskog, blomsterängar, ruiner av gamla
torp och dessutom orörd vildmark längs med Bräkneån. I faunan finns älg, rådjur, vildsvin, lodjur, hare, kanin, tjäder, rovfåglar och andra skogs- och småfåglar. Dessutom har utter setts vid ett fåtal
tillfällen.

 

 

 


   

© 2012 Kvarnen i Knällsberg | Knällsberg 2, 362 92 Tingsryd | 0477 - 120 42 | 0477 - 120 50 | 0733-85 47 27 | info@knallsberg.com